Dlaczego odpowiedni nadzór BHP na budowie jest ważny?


Bez wątpienia prace budowlane zaliczane są do najniebezpieczniejszych prac, których realizacja niesie ze sobą duże ryzyko wypadków. Niektóre z nich to szczególnie niebezpieczne prace, w przypadku których z reguły pracodawcy mają dodatkowe obowiązki, takie jak szkolenie i bezpośredni nadzór. Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się m.in. pracę na wysokości oraz prace budowlane, rozbiórkowe lub montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu na zakładzie pracy. Niektóre z najczęstszych zagrożeń na placach budowy to: wypadki spowodowane upadkiem z góry, wypadki spowodowane użyciem niewłaściwych narzędzi, zasypywaniem itp. Kierownicy budowy i inżynierowie często zapominają o zapewnieniu bezpiecznych warunków na budowie, gdyż mogą być zajęci zadaniami i terminami. Dlatego często powierza się nadzory BHP wyspecjalizowanym firma zewnętrznym.

BHP na placu budowy – kto jest za to odpowiedzialny?

W praktyce za przestrzeganie BHP na miejscu odpowiadają kierownicy budowy wynajęci przez inwestora. Do ich obowiązków należy: planowanie BHP dla pracowników; koordynują prace budowlane lub ich poszczególne fazy, sprawdzają przestrzeganie zasad BHP na miejscu w związku z postępem prac budowlanych.

Bezpieczeństwo na budowie – na czym spoczywa odpowiedzialność pracodawcy?

Pracodawcy w branży budowlanej mają obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w miejscu pracy. Obowiązki właściciela firmy budowlanej to: zapobieganie wykonywania specjalistycznych prac przez pracowników niewykwalifikowanych; wyposażanie w odpowiednie narzędzia, posiadanie certyfikowanych urządzeń technicznych na stanowisku pracy oraz sprzętu tymczasowego do pracy na wysokości z uwzględnieniem zasad BHP na budowie, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, a także odzież roboczą i obuwie. Najczęściej firmy które świadczą usługi z branży budowlanej są zainteresowane tym aby nadzory BHP w ich firmie lub na budowie które same prowadzą sprawował podmiot zewnętrzny.
Taka firma świadcząca usługi z zakresu BHP odpowiedzialna jest wtedy za sprawdzenie, czy pracownicy przestrzegają ogólnych zasad BHP w miejscu pracy oraz sprawdza, aby od strony pracodawcy wszystkie wymogi BHP zostały dochowane.